Gadir Hum’da biat etmeyen tek kişi vardı

(Peygamberimizin (s.a.a.v) Veda Haccından dönerken Gadir Hum'da irat ettiği hutbenin tam metnini bölümler halinde köşemden paylaşıyorum. 9. Bölüm)

Gadir Hum’da biat etmeyen tek kişi vardı
Akın Aydın

Gadir Hum’da biat etmeyen tek kişi vardı

Rivayete göre Peygamberimiz Hz. Ali için bir çadır kurulmasını emretti ve Müslümanlara da gruplar halinde yanına girerek Emirü'l-Mü'minin sıfatıyla O'nu selamlamalarını emretti. 

Bütün Müslümanlar bunu yaptılar. Hatta o sırada Hz. Peygamberin yanında bulunan eşleri ve diğer Müslümanların hanımları da çadıra girip Emirü'l-Mü'minin olarak Hz. Ali'yi selamladılar.

Hz. Ali'yi tebrik edenlerin başında Ebu Bekir ve Ömer vardı. Hz. Ömer, "Ne mutlu Sana ey Ebu Tâlib'in oğlu! Artık Benim ve bütün erkek ve kadının mü'minlerin mevlâsı oldun" dedi.

Tek biat etmeyen kişi

Gadir-i Hum günü Hz. Peygamber'in (s.a), Hz. Ali hakkında "Ben kimin mevlası (idarecisi) dostu isem Ali de onun mevlasıdır" buyurduğu haberi,  Hâris İbn Nu'mân el-Fihrî'ye ulaşınca devesine binmiş, gelmiş ve devesini el-Abtah'da ıhtırıp, Hz. Peygamber'e (sav) şöyle seslenmiştir:

"Ey Muhammed, Allah'tan getirerek bize yegâne ilâhın Allah olduğuna ve senin O'nun elçisi olduğuna şehadet etmemizi emrettin, bunu kabul ve tasdik ettik. 

Günde beş vakit namaz kılmamızı emrettin, onu da senden kabul ettik. Mallarımızın zekâtını vermemizi emrettin, onu da senden kabul ettik. 

Her sene Ramazan ayında oruç tutmamızı emrettin, haccetmemizi emrettin; onları da kabul ettik. 

Sonra bütün bunlara razı olmayıp bir de bunların üstüne amcaoğlun (Ali'yi) bizden üstün tuttun. Bu, senden mi, yoksa Allah'tan mı?"

Hz. Peygamber (sav) cevaben "Yegâne ilâh olan Allah'a yemin ederim ki bu, ancak Allah'tandır" buyurdu.

Bunun üzerine Haris b. Numan "Ey Allah'ım, şayet Muhammed'in söylediği hak ise üzerimize gökten taş yağdır veya bizim başımıza elim bir azap getir" diyerek arkasını dönüp gitmeye başladı. 

O anda gökten başına öyle bir taş düştü ki, başından girdi, altından çıktı

Râvi der ki: "Allah'a yemin olsun ki daha devesine ulaşamadan Allah Teâlâ, onun başının üstüne öyle bir taş indirdi ki, tam tepesine isabet edip dübüründen çıktı, onu böylece öldürdü. (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s. 375-376).

Gadir Hum Hadisini rivayet eden Sünni kaynaklar

Gadr-i Hum hadisini 300'den fazla âlim mesnet olarak 100'den fazla sahabeden rivayet etmişlerdir. Gadr-i Hum hadisini rivayet eden âlimlerden bazıları şunlardır: 

1- İmam Fahreddin Razi, Mefatih'ul-Gayb Tefsiri 

2- İmam Ahmed Salebi, Keşful-Beyan Tefsiri 

3- Celaluddin Suyûti, Durrü'l-Mensur

4- Ebu'l Hasan Ali b. Ahmed-i Vahidi en-Nişaburi, Esbab'un-Nüzûl 

5- Muhammed b. Cerir Taberi, Tefsir-i Kebir 

6- Hafız Nuaym İsfahani, Ma Nezele Min'el Kur'ani Fi Ali ve Hilyetu'l Evliya 

7- Muhammed b. İsmail  Buhari, Tarih,  c. 1 sy. 375 

8- Müslim b. Haccac Nişaburi,  Sahih c. 2,  sy. 325 

9- Ebu Davud Secistani, Sünen 

10- Muhammed b. İsa Tirmizi, Sünen 

11- Hafız b. Ukde, Kitabul Velayet 

12- İbn Kesir-i Şafii Dimaşki, Tarih 

13- İmam Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 4, sy. 281 

14- Ebu Hamid b. Muhammed Gazali, Sırru'l Alemin 

15- İbn Abdulbir, İstiab 

16- Eş-Şafii, Metalib'us-Sevl, sy. 16 

17- İbn Megazili eş-Şafii, Menakıb 

18- Nuruddin b. Sabbağ el-Maliki, El-Fusulu'l Mühime, sy. 24 

19- Hüseyin b. Mes'ud Beğevi "Mesabih'us-Sünne"de 

20- Ebu'l Müeyyid Muvaffak b. Ahmed Hatib Harezmi, Menakıb 

21- Mecduddin b. Esir Muhammed eş-Şeybani, Cami'ul-Usul 

22- Hafız Ebu Abdurrahman Ahmed b. Ali Nesai, Hasais'ul- Alevi ve Sünen 

23- Süleyman Belhi el-Hanefi, Yenabi'ul-Mevedde 

24- Ahmed. b. Hacer el-Mekki, Es-Savaik'ul Muhrika ve El- Menh'ul-Melekiyye. (İbn-i Hacer, Savaik'in 1. bâbının 25. sayfa- sında şöyle diyor: "Gadr-i Hum hadisi hiçbir şek ve şüphe taşımayan sahih bir hadistir. İçinde Tirmizi, Nesai ve Ahmed b. Hanbel'inde bulunduğu bir cemaat tarafından rivayet edilmiştir. Gerçekten onu rivayet edenler oldukça çoktur). 

25- İbn Mâce el-Kazvini, Sünen 

26- Hakim Nişaburi, Müstedrek 

27- Süleyman b. Ahmed Taberani, Evset 

28- İbn Esir-i Cezri, Usdü'l-Gabe 

29- İbn Cevzi, Tezkiret'ul-Havass'il-Ümme, sy. 17 

30- Ebu Ömer b. Abdurrabbih, İkd'ul-Ferid

Diğer kaynaklar için bakınız Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali eseri sh: 397)

Peygamber Efendimize ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun. Bu hahikatleri bize ulaştıran Prof. Dr. Haydar Baş'ı da her daim rahmet ve özlemle anıyoruz. Rabbim muhakkak ki karşılığını vermiştir.